Emmaus är en internationell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Den har som uppgift att hjälpa nödställda och därigenom främja rättvisa och fred.

EMMAUS ÄR...

...en politiskt och religiöst obunden internationell solidaritetsrörelse, som verkar för en rättvisare värld, lokalt och globalt, i samarbete med gräsrotsgrupper i olika länder. Målsättningen är att förbättra levnadsvillkoren för människor i utsatt ställning och att eliminera orsakerna till ojämlikhet genom att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen. Emmaus-grupperna runt om i världen visar med sitt eget liv och sin verksamhet att en livsstil baserad på ömsesidig respekt, delande och solidaritet samt ekologisk hållbarhet, är ett verkligt alternativ. Det finns ca 350 Emmaus-grupper i 38 länder. Verksamhetsformerna varierar beroende på de lokala förhållandena, men runtom i världen är återvinning den vanligaste inkomstkällan. I Finland finns det sex Emmaus-grupper.

EMMAUS ÄR...

...en loppmarknad, där du som kund, givare eller frivilligarbetare befrämjar återvinning och ansvarsfull konsumtion och samtidigt stöder våra samarbetspartners och hjälpbehövande i fyra världsdelar

Emmaus Helsingfors har två loppmarknader: i Vallgård och på Drumsö.

EMMAUS ÄR...

...en arbetsgemenskap, där olika människor i olika ålder tillsammans enligt kraft och förmåga kan utföra frivilligt arbete för en mera jämlik värld.

Emmaus Helsingfors frivilliga arbetar främst på loppmarknaderna i Vallgård och på Drumsö.

EMMAUS BEDRIVER...

...utvecklingssamarbete genom att ge långsiktigt stöd till samarbetspartners projekt för att bygga en bättre framtid. Hemlösa och andra hjälpbehövande i hemlandet och i våra närområden får också klädhjälp och ekonomiskt stöd.

Emmaus Helsingfors samarbetspartners finns bl.a. i Peru, Sydafrika, Polen, Ukraina, Litauen och Estland.

Jubileumsbok: Arbete, stöd, hopp - Emmaus Helsingfors 50 år:

Emmaus International