Emmaus' biståndsarbete innebär långsiktigt stöd till våra samarbetspartners egna projekt för att bygga en bättre framtid.

SAMARBETE AV OLIKA SLAG

Emmaus verksamhet går ut på att solidariskt dela andras bekymmer och hopp och arbeta för en förändring. Vi vill främja ett livsmönster där människor lever jämlikt sida vid sida och vi samarbetar därför med lokala aktörer över hela världen. Tillsammans med våra partner gör vi upp en plan där de lokala krafterna svarar för det praktiska genomförandet och Emmaus står för en del av finansieringen. Resultaten utvärderas gemensamt med 1 - 3 års mellanrum; därefter kommer vi överens om fortsättningen. Beroende på vilka mål vi vill uppnå kan samarbetet vara kort- eller långvarigt.

Du kan på många olika sätt delta i finansieringen av Emmaus utvecklingssamarbete. Loppmarknaderna ger inkomster tack vare ett samarbete mellan varudonatorer, frivilligarbetare och köpare.

Förutom insatsen av privatpersoner använder Emmaus i sitt utvecklingssamarbete projektstöd från Utrikesministeriets avdelning för utvecklingssamarbete.

Emmaus Helsingfors är aktiv medlem av KEPA (Servicecentralen för utvecklingssamarbete), som är en öppen informationscentral och ett samarbetsorgan för de finländska medborgarorganisationerna.

Emmaus Helsingfors samarbetar med organisationer som också är medlemmar i Emmaus International: Cuna Nazareth i Peru och Cordis i Sydafrika. Via Emmaus International stöder vi Nokouésjöns vattenprojekt i Benin.