2.7.2018

Emmaus International

Emmaus on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansainvälinen solidaarisuusliike, joka toimii oikeudenmukaisemman maailman puolesta paikallisesti ja globaalisti yhteistyössä eri maiden ruohonjuuritason yhteisöjen kanssa. Päämääränä on haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten elinolojen parantaminen ja eriarvoisuuden syiden poistaminen vaikuttamalla päättäjiin ja yleisiin asenteisiin. Kaikkialla maailmassa Emmaus-yhteisöt osoittavat omalla elämällään ja toiminnallaan, että keskinäiseen kunnioitukseen, jakamiseen ja solidaarisuuteen perustuva ja ekologisesti kestävä elämäntapa on todellinen vaihtoehto. Maailmassa on 425 Emmaus-ryhmää 41 maassa.

Emmaus-liikkeen historia

Emmaus-liike syntyi Pariisissa vuonna 1949, kun Abbé Pierre, pappi ja kansanedustaja, avasi ovensa muutamalle yhteiskunnan syrjimälle miehelle ja pyysi heitä mukaan auttamaan toisia. Yhdessä Abbé Pierren kanssa nämä syrjäytyneet ja usein äärimmäisen epätoivoiset miehet alkoivat rakentaa yksinkertaisia asuntoja itselleen ja muille asunnottomille.

Pariisin Emmauksen innoittamat ihmiset muodostivat vastaavia ryhmiä muualla Ranskassa, Euroopassa ja ympäri maailmaa. Varoja kerätään kaikkialla maailmassa pääasiassa kirpputoritoiminnalla. Ryhmät ovat itsenäisiä ja toimivat hyvin erilaisissa yhteiskunnallisissa ja kulttuuriympäristöissä, mutta kaikkia ryhmiä yhdistävänä tekijänä ovat Emmaus-liikkeen manifesti ja arvot.

Vuonna 1971 perustettiin Emmaus International liikkeen kattojärjestöksi. Se jakaantuu neljään alueelliseen kattojärjestöön: Eurooppa, Amerikka, Aasia ja Afrikka. Aluejärjestöt jakaantuvat puolestaan kansallisiin ja paikallisiin Emmaus-järjestöihin. Joka neljäs vuosi ryhmien edustajat kokoontuvat maailmankokoukseen, jossa sovitaan yhteistoiminnasta inhimillisemmän maailman puolesta. Kansainvälisen Emmauksen toimistossa Pariisissa työskentelee toistakymmentä ihmistä.

Lisää tietoa löydät Kansainvälisen Emmauksen ja Emmaus Euroopan kotisivuilta.

Eri maiden Emmaus-ryhmien yhteystiedot.

Emmaus-liikkeen yleismaailmallinen manifesti

Emmaus-liikkeen manifesti kehottaa meitä puuttumaan inhimilliseen kärsimykseen ja raivaamaan pois sen syitä. Yhteinen työ ja toistemme tuki auttavat meitä toteuttamaan kehotusta omassa elämässämme.

”Auta ensin eniten kärsiviä”

Nimemme Emmaus viittaa palestiinalaiseen kylään, missä toivonsa menettäneet löysivät uudelleen toivon. Tämä nimi muistuttaa kaikkia, niin uskovia kuin ei-uskovia, yhteisestä vakaumuksestamme, jonka mukaan vain rakkaus voi yhdistää meitä ja auttaa meitä pääsemään yhdessä eteenpäin.

Emmaus-liike syntyi marraskuussa 1949 kahden ihmisryhmän kohtaamisesta. Toiseen ryhmään kuuluvat olivat epäoikeudenmukaisuutta nähdessään tiedostaneet oman etuoikeutetun asemansa ja yhteiskunnallisen vastuunsa, ja toisen ryhmän ihmiset olivat kadottaneet elämänsä tarkoituksen. Vakaumus, että ihminen juuri muita vapauttamalla vapauttaa itsensäkin, sai aikaan, että kumpikin ryhmä päätti yhdistää tahtonsa ja toimintansa voidakseen auttaa toisiaan ja auttaa niitä, jotka kärsivät.

Tätä pyrkimystä toteuttamaan muodostettiin yhteisöjä, jotka työskentelevät voidakseen elää ja antaa toisille.

Lisäksi on syntynyt ystävien ja vapaaehtoisten ryhmiä, jotka sekä yhteiskunnallisella että yksityisen toiminnan tasolla käyvät tätä taistelua.

 1. Lakimme on koko ihmiskuntaa koskeva periaate. Siitä riippuu myös jokainen elämisen arvoinen elämä, jokaiselle ihmiselle ja jokaiselle yhteiskunnalle kuuluva aito rauha ja ilo:
  ”Auta niitä, jotka ovat kovaonnisempia kuin sinä, ja vasta sitten itseäsi.”
  ”Auta ensiksi sitä, joka eniten kärsii.”
 2. Vakaumuksemme on, että tämän lain noudattamisen tulee elähdyttää kaikkia pyrkimyksiä oikeudenmukaisuuteen ja näin ollen rauhaan ihmisten kesken.
 3. Pyrkimyksemme on, että jokainen yksilö, jokainen yhteiskunta ja jokainen kansakunta voisi elää, puolustaa oikeuksiaan ja toteuttaa itseään vuorovaikutuksen ja keskinäisen jakamisen kautta sekä yhtäläisen ihmisarvon pohjalta.
 4. Toimintatapamme on luoda, ylläpitää ja elävöittää elinympäristöjä, joissa kaikki voivat tuntea itsensä vapaiksi ja kunnioitetuiksi, tyydyttää omat tarpeensa ja auttaa toisiaan.
 5. Tärkein keinomme kaikkialla, missä se on mahdollista, on hylätyn tavaran talteenotto. Sen avulla tavaralle palautetaan sen arvo ja saadaan hätätilanteissa suuremmat mahdollisuudet pikaiseen toimintaan kaikkein pahimmin kärsivien auttamiseksi.
 6. Kaikkia muitakin keinoja, jotka herättävät ihmisten omantunnon ja tietoisuuden haasteistaan, on käytettävä, jotta autettaisiin ja saataisiin ihmiset auttamaan ensiksi kaikkein eniten kärsiviä ottamalla osaa heidän vaivoihinsa ja kamppailuihinsa – niin yksityisellä kuin yhteiskunnallisella tasolla – kunnes kaiken hädän syy on poistettu.
 7. Vapautemme: Emmausta johtaa tehtävänsä toteuttamisessa ainoastaan se ihanne, joka on ilmaistu tässä manifestissa, eikä sillä ole muuta auktoriteettia kuin se, joka on syntynyt sen omassa piirissä sen omien sääntöjen pohjalta. Se toimii Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksymän ihmisoikeuksien julistuksen hengessä noudattaen kunkin yhteiskunnan ja kansakunnan oikeudenmukaisia lakeja ja hyväksymättä poliittisia, rodullisia, kielellisiä, uskonnollisia tai muita raja-aitoja.
  Keneltäkään, joka haluaa osallistua toimintaamme, ei edellytetä mitään muuta kuin että hän hyväksyy tämän manifestin sisällön.
 8. Jäsenistömme: Tämä manifesti muodostaa Emmaus-liikkeen selkeän ja täsmällisen perustan. Jokaisen ryhmän, joka haluaa olla sen aktiivijäsen, tulee hyväksyä se ja toteuttaa sitä myös toiminnassaan.

Ranskasta suom. Kalevi Nyytäjä 2009