3.7.2018

Emmaus International

Emmaus är en politiskt och religiöst obunden internationell solidaritetsrörelse, som verkar för en rättvisare värld, lokalt och globalt, i samarbete med gräsrotsgrupper i olika länder. Målsättningen är att förbättra levnadsvillkoren för människor i utsatt ställning och att eliminera orsakerna till ojämlikhet genom att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen. Emmaus-grupperna runt om i världen visar med sitt eget liv och sin verksamhet att en livsstil baserad på ömsesidig respekt, delande och solidaritet samt ekologisk hållbarhet, är ett verkligt alternativ. Det finns 425 Emmaus-grupper i 41 länder.

Emmaus-rörelsens historia

Emmausrörelsen fick sin början i Paris 1949. Då öppnade Abbé Pierre, präst och parlamentsledamot, sitt hem för några av samhällets utstötta och bad om deras hjälp för att kunna bistå andra som hade det svårt. Detta exempel inspirerade andra människor att bilda liknande grupper i Frankrike, i andra delar av Europa och runtom i världen. Deras verksamhetssätt varierar efter lokala förhållanden, men den vanligaste inkomstkällan är återanvändningsarbete. Grupperna är självständiga och verkar i mycket olika samhällen och kulturella omgivningar, men det som förenar alla grupper är Emmaus-rörelsens manifest och värderingar.

År 1971 grundades Emmaus International som rörelsens takorganisation, Den är indelad i fyra regionala takorganisationer: Europa, Amerika, Asien och Afrika. De regionala organisationerna består i sin tur av nationella och lokala Emmaus-organisationer. Vart fjärde år samlas representanter för grupperna till ett världsmöte, där man kommer överens om hur man skall samarbeta för en mänskligare värld. På Emmaus Internationals sekretariat i Paris arbetar drygt tio personer.

Mer information hittar du på Emmaus Internationals och Emmaus Europas webbplats. Kontaktinformation om Emmausgrupper ute i världen.

Emmaus-rörelsens manifest

Emmausrörelsens manifest uppmanar oss att engagera oss i den mänskliga nöden, samtidigt som vi skall göra vad vi kan för att undanröja nödens orsaker. Det gemensamma arbetet och det stöd vi får av varandra hjälper oss att följa uppmaningen i vårt eget liv.

“Hjälp först de mest nödställda”

Vårt namn EMMAUS syftar på den ort i Palestina där två förtvivlade människor fick nytt hopp. Namnet påminner alla, troende och icke troende, om vår gemensamma övertygelse att endast kärleken kan förena oss och föra oss framåt tillsammans.

Emmausrörelsen kom till i november 1949 genom mötet mellan människor som blivit medvetna om sin privilegierade ställning och om sina sociala förpliktelser inför orättvisan och människor som inte längre hade något att leva för. De fattade ett gemensamt beslut att inrikta sin vilja och sina handlingar på att stödja varandra och dem som lider nöd. Därvid följde de sin övertygelse att man själv blir hjälpt då man hjälper andra.

För detta ändamål grundades kommuniteter, som arbetar för att få sitt uppehälle och för att dela med sig.

Dessutom bildades vängrupper och volontärgrupper, som går aktivt in i kampen på det samhälleliga och enskilda planet.

  1. Vår lag är den som hela mänskligheten är beroende av för att uppnå ett meningsfullt liv, en verklig fred och glädje för varje individ och varje samhälle: “Se först till dem som har det sämre än du själv.” “Hjälp först de mest nödställda.”
  2. Vår övertygelse är att denna lag måste respekteras i all strävan efter rättvisa och följaktligen i strävan efter fred mellan människor.
  3. Vårt mål är att verka för att varje människa, varje samhälle och varje nation skall kunna leva, befästa och förverkliga sig i ett utbyte där man delar med sig och där alla har lika värde.
  4. Vår metod är att skapa, stödja och aktivera miljöer där alla, genom att de känner sig fria och respekterade, kan reda sig själva och bistå varandra.
  5. Vårt främsta medel är återanvändning, varhelst detta är möjligt. Vi tar till vara sådant som kastats bort och återger det dess värde. Därmed ökar vi möjligheterna till brådskande nödhjälp där hjälpen mest behövs.
  6. Alla andra medel som kan väcka och utmana samvetet bör också användas för att först hjälpa och få andra att först hjälpa de mest nödställda. Detta sker genom att vi delar deras sorger och kamp, såväl enskilt som i samhället, ända tills själva orsaken till det onda i varje särskilt fall är undanröjd.
  7. Vår frihet. I sitt arbete är Emmaus inte beroende av något annat ideal än det som kommer till uttryck i detta manifest, och inte heller av någon annan auktoritet än den som tillsätts inom rörelsen i enlighet med dennas regler. Emmaus handlar i överensstämmelse med FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och i enlighet med rättvisa lagar i varje samhälle och varje land, oberoende av politisk uppfattning, ras, språk, livsåskådning och andra olikheter.
    Det enda som krävs av den som vill delta i rörelsens verksamhet är att godkänna innehållet i detta manifest.
  8. Våra medlemmar. Detta manifest utgör den enkla och fasta grundvalen för Emmausrörelsen. Det bör antas och tillämpas av varje grupp som önskar bli en aktiv medlem av rörelsen.